Definities

Art. 1. 1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter aangeduide begrippen de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: het bepaalde in dit document.

b. Claim: een (rechts)vordering van welke aard dan ook, wegens een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking of anderszins.

c. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht afsluit.

d. Communicatie aan Cliënt: alle door Opdrachtnemer uit hoofde van een opdracht verstrekte informatie, stukken of overige mededelingen, ongeacht de vorm waarin de verstrekking plaatsvindt. Hieronder zijn mede begrepen door Opdrachtnemer vervaardigde (concept)rapportages, (concept)memoranda en (concept)adviezen.

e. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

f. Deliverables: prestaties en werkproducten die door Opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht aan Cliënt geleverd moeten worden.

g. Dienst(verlening): iedere op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte deliverables en resultaten die bestemd zijn voor Cliënt.

h. Gebrek: aantoonbare afwijking in een product, Deliverable of een Dienst ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen.

i. Hulppersoon: een derde aan wie Opdrachtnemer een of meer Diensten heeft uitbesteed.

j. Informatie: informatie, gegevens, stukken, materialen en instructies of Vertrouwelijke informatie ontvangen van Cliënt of van derden op verzoek van Cliënt.

k. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

l. Overeenkomst: de onderliggende overeenkomst van opdracht.

m. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

n. Schade: alle Claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst of de Diensten.

o. Vertrouwelijke informatie: alle informatie, handelsgeheimen of overige eigendomsrechtelijke beschermde informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt dan wel naar haar aard vertrouwelijk is.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en Overeenkomst

Art. 2. 2. 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Opdrachtnemer en Cliënt, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een Overeenkomst.

2. 2. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Cliënt van de website van Opdrachtnemer.

2. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

2. 4. In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

2. 5. Een Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde van voorafgaande identificatie en – voor zover vereist – verificatie van Cliënt en diens vertegenwoordigers alsmede andere toetsing zoals bij of krachtens Nederlandse of buitenlandse wetgeving en beroeps- en gedragsregels.

2. 6. Wanneer Opdrachtnemer reeds een aanvang met de Dienstverlening heeft gemaakt (bijvoorbeeld door Informatie te verzamelen, het project in te plannen of een eerste advies te verlenen), treedt de Overeenkomst in werking met ingang van de aanvang van die Dienstverlening en zal Cliënt Opdrachtnemer die inspanningen vergoeden, ook indien uiteindelijk geen Overeenkomst tot stand komt.

2. 7. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Cliënt en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer is ontvangen en heeft – voor zover van toepassing en in overeenstemming met het bepaalde in het vorige artikellid – terugwerkende kracht tot het moment waarop Opdrachtnemer de Dienstverlening heeft aangevangen. Bevestiging kan ook elektronisch (bijvoorbeeld via een website, per e-mail dan wel vergelijkbare technologieën of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk plaatsvinden (per fax of brief).

2. 8. Uitingen van Opdrachtnemer op zijn website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten en/of producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Diensten en /of producten.

2. 9. Het staat Partijen vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

2. 10. De Overeenkomst geldt uitsluitend tussen Cliënt en Opdrachtnemer met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:407 lid 2 en 7:409 BW.

2. 11. Partijen zijn beide onafhankelijke contractspartijen en zijn niet aan te merken als elkanders vertegenwoordiger, agent, distributeur, (joint-venture)partner, mede-eigenaar of vermogensbeheerder. Partijen vormen geen maatschap en Partijen gedragen zich in de toekomst ook niet zo dat er sprake zal zijn van een overeenkomst van maatschap. Opdrachtnemer kan uitsluitend als vertegenwoordiger van Cliënt optreden op grond van een door beide Partijen ondertekende, schriftelijke volmacht. Gezien het bepaalde in dit artikellid kan Cliënt Opdrachtnemer uitsluitend aanspreken uit hoofde van de Overeenkomst tot opdracht. Opdrachtnemer blijft jegens Cliënt verantwoordelijk voor alle Diensten uit hoofde van de Overeenkomst van opdracht, met inbegrip van Diensten die door een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde of hulppersoon zijn verricht.

2.12. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een entiteit die bijvoorbeeld als groepsmaatschappij met Opdrachtnemer verbonden is. Opdrachtnemer is een zelfstandige, onafhankelijke juridische eenheid.

2. 13. Wanneer Cliënt en de materieel belanghebbende bij de uitvoering van de Overeenkomst twee verschillende natuurlijke of rechtspersonen zijn en de één een aandeelhouder, eigenaar, vennoot, bestuurder, commissaris of groepsmaatschappij is van de ander, garandeert Cliënt dat de andere materieel belanghebbende onverkort instemt met het bepaalde in de Overeenkomst, bij gebreke waarvan Cliënt Opdrachtnemer vrijwaart van alle Schade voortvloeiende uit de schending van deze garantie.

Verplichtingen van Cliënt

Art. 3. 3. 1. Cliënt zelf is verantwoordelijk voor het vaststellen dat de aard en omvang van de Dienstverlening in overeenstemming is met diens behoefte. Indien Opdrachtnemer Dienstverlening verricht op basis van door Cliënt aan te leveren gegevens, dan worden deze gegevens overeenkomstig de door Opdrachtnemer te stellen voorwaarden door Cliënt geprepareerd en voor rekening en risico van Cliënt aangeleverd. Cliënt garandeert dat alle door hem aan Opdrachtnemer ter uitvoering van de Dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Opdrachtnemer verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Opdrachtnemer.

3. 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat Cliënt maakt van een door Opdrachtnemer afgegeven advies steeds voor rekening en risico van Cliënt.

3. 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen rust de bewijslast dat de Dienstverlening en de resultaten van de Dienstverlening van Opdrachtnemer niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam Opdrachtnemer mag worden verwacht, geheel bij Cliënt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer met alle middelen tegenbewijs te leveren.

3. 4. Cliënt is gehouden medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Dienstverlening door Opdrachtgever. Deze medewerking houdt onder meer in dat Cliënt tijdig de benodigde faciliteiten en medewerkers ter beschikking stelt, tijdig de benodigde gegevens en informatie verstrekt en, indien van toepassing, Opdrachtnemer en zijn werknemers en/of hulppersonen toegang verleent tot de locatie van Cliënt. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de werkzaamheden van zijn medewerkers en hulppersonen, voor een tijdige en rechtmatige verwerking en verstrekking c.q. terbeschikkingstelling van juiste en volledige informatie en gegevens door of namens Cliënt aan Opdrachtnemer (waaronder begrepen alle financiële gegevens en overzichten), alsmede voor de uitvoering van adviezen die als onderdeel van de Dienstverlening zijn verstrekt.

3. 5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen mag Opdrachtnemer zonder nader onderzoek of nadere controle ervan uitgaan dat de door Cliënt verstrekte gegevens en informatie juist, volledig en rechtmatig zijn verwerkt en verkregen en dat Opdrachtnemer daarvan gebruik mag maken. Partijen zijn zich ervan bewust dat Opdrachtnemer voor haar Dienstverlening afhankelijk is van een tijdige uitoefening van de verantwoordelijkheden van Cliënt en van tijdig door Cliënt genomen beslissingen en verleende goedkeuringen in verband met de Dienstverlening. Cliënt is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die met betrekking tot de Dienstverlening van belang kunnen zijn.

3. 6. Cliënt is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor:

a. het nemen van alle zakelijke beslissingen en de vervulling van alle bestuursfuncties in de onderneming van Cliënt;

b. het aanwijzen van een of meer personen, bij voorkeur op senior management niveau, die over de juiste kennis, vaardigheden en ervaring beschikken om toezicht te houden op de uitvoering van de Dienstverlening;

c. het beoordelen van de toereikendheid en de resultaten van de Dienstverlening;

d. het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de resultaten van de Dienstverlening;

e. het invoeren en in stand houden van een systeem van interne controle, waaronder mede begrepen het bewaken van lopende activiteiten;

f. het naleven van toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot de activiteiten van Cliënt.

3. 7. Cliënt is verantwoordelijk voor de correcte naleving van toepasselijke naleving van nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, ook ter zake van het aan Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn medewerkers, afnemers of derden, en ook indien deze persoonsgegevens van derden afkomstig zijn of door derden in opdracht van Cliënt aan Opdrachtnemer worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Zie ook het bepaalde in het volgende artikel met betrekking tot de datalekmeldplicht.

3. 8. Tenzij in de Overeenkomst anders overeengekomen, gaat Cliënt ermee akkoord dat de Deliverables geacht worden door Cliënt te zijn geaccepteerd ( en de Dienstverlening of het desbetreffende gedeelte geacht wordt/ worden te zijn afgerond) zodra 30 dagen zijn verstreken na oplevering bij oplevering in de definitieve vorm, dan wel zodra Cliënt daarvan voor het eerst bedrijfsmatig gebruikmaakt, indien dit eerder plaatsvindt.

Verplichtingen van Opdrachtnemer

Art. 4. 4. 1. Opdrachtnemer spant zich naar beste kunnen in om de Dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken. Alle dienstverlening van Opdrachtnemer wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij in de Overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en dit betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Opdrachtnemer voert de Dienstverlening uit met inachtneming van de zorgvuldigheid van een redelijk handelend en redelijk bekwaam professioneel dienstverlener.

4. 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verbindt Opdrachtnemer zich niet aan een doorlooptijd van de opdracht. Wel spant Opdrachtnemer zich in om de Dienstverlening volgens planning te verrichten, echter door Partijen genoemde data en termijnen voor de Dienstverlening zijn steeds indicatief en derhalve contractueel niet bindend, tenzij expliciet aangemerkt als fataal.

4. 3. Indien is overeengekomen dat de Dienstverlening in fasen plaatsvindt, is Opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van de Dienstverlening die tot een fase behoort uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Ingeval van fasering van de dienstverlening worden de verschillende fasen in de Overeenkomst benoemd. Daarbij wordt vermeld uit welke werkzaamheden de afzonderlijke fasen bestaan, voor welke werkzaamheden eventueel fatale termijnen gelden, tot welke uitkomst ze moeten leiden en wanneer en hoe ze worden afgesloten.

4. 4. Slechts indien dit expliciet is overeengekomen, is Opdrachtnemer gehouden bij de uitvoering van de Dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Cliënt op te volgen. Opdrachtnemer is niet gehouden aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Dienstverlening aanvullen of wijzigen; indien dergelijke aanwijzingen echter door Opdrachtnemer worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.

4. 5. Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering daarvan door een bepaalde persoon, zorgt Opdrachtnemer ervoor dat die persoon ook inderdaad met de uitvoering van de Dienstverlening belast wordt. Opdrachtnemer is echter steeds gerechtigd na overleg met Cliënt deze persoon te vervangen door een of andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.

4.6. De door Opdrachtnemer in te zetten medewerkers en hulppersonen beschikken over de met Cliënt overeengekomen kwalificaties.

4.7. De Dienstverlening van Opdrachtnemer wordt verricht op, en planningen en werkzaamheden zijn erop gebaseerd dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, werkzaamheden door Opdrachtnemer worden verricht op de gebruikelijke werkdagen en –tijden van Opdrachtnemer.

4.8. Opdrachtnemer kan tijdens de uitvoering van de Dienstverlening mondeling ideeën uitwisselen met Cliënt dan wel Deliverables in concept aan Cliënt tonen. De definitieve schriftelijke aan Cliënt verstrekte versie van een dergelijk concept of mondeling advies vervangt alle eerdere concepten of mondelinge adviezen. Indien Cliënt zich baseert of vertrouwt op een concept of mondeling advies dan geschiedt zulks geheel voor eigen rekening en risico.

4.9. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, is Opdrachtnemer niet gehouden om rekening te houden met gebeurtenissen die na de datum van het einde van de Dienstverlening plaatsvinden dan wel om Deliverables te actualiseren.

4.10. Opdrachtnemer ziet er actief op toe dat toegang tot vertrouwelijke data en/of persoonsgegevens van Cliënt alleen vanuit geautoriseerde accounts plaatsvindt. Wanneer Opdrachtnemer vermoedt dat een ongeautoriseerde partij toegang kan hebben verkregen tot data van Cliënt, neemt Opdrachtnemer gepaste maatregelen deze toegang te beëindigen en Cliënt te informeren. Indien toekomstige wetgeving omtrent datalekken tot een andere of verdergaande plicht voor Opdrachtnemer leidt, zal deze clausule worden aangepast conform hetgeen wettelijk vereist is.

4.11. De dagelijkse leiding van en het toezicht op de uitvoering van de Overeenkomst berusten bij Opdrachtnemer.

Kosten

Art. 5. 5.1. Ieder der partijen draagt haar eigen kosten voortvloeiend uit of betrekking hebbende op de totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst.

Overleg

Art. 6. 6. 1. Partijen overleggen zo vaak als een van hen dat nodig oordeelt over de voortgang van de werkzaamheden. Opdrachtnemer informeert Cliënt periodiek op de schriftelijk overeengekomen wijze over de uitvoering van de Dienstverlening via de door Cliënt aangewezen contactpersoon. Opdrachtnemer geeft hierbij inzicht in het verloop en de stand van zijn werkzaamheden, het tot dan toe aan de opdracht bestede aantal uren en andere voor de uitvoering van de Dienstverlening relevante aspecten. Cliënt meldt Opdrachtnemer schriftelijk op voorhand omstandigheden die voor opdrachtnemer van belang zijn of kunnen zijn, zoals over de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor Cliënt aandacht wenst, prioriteitstelling van cliënt, beschikbaarheid van middelen en personeel van Cliënt en bijzondere of voor Opdrachtnemer mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Cliënt draagt zorg voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door Opdrachtnemer verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van Cliënt en zal deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en Opdrachtnemer hiervan op de hoogte stellen.

6. 2. Indien een door Opdrachtnemer ingezette medewerker deel uitmaakt van een project- of stuurgroep waarvan telkens één of meer personen deel uitmaken die door Cliënt zijn aangewezen, dan vindt de verstrekking van inlichtingen plaats op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is voorgeschreven. Besluiten genomen in een dergelijk samengestelde project- of stuurgroep binden Opdrachtnemer slechts indien de besluitvorming geschiedt met inachtneming van hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien Opdrachtnemer de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Opdrachtnemer is nimmer gehouden een besluit te accepteren indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is met de inhoud van de Overeenkomst die tussen Partijen geldt. Cliënt garandeert dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep waaraan ook personen van Opdrachtnemer deel uitmaken, gerechtigd zijn voor Cliënt bindende besluiten te nemen.

6. 3. In verband met de continuïteit van de Dienstverlening wijst Cliënt een contactpersoon aan die voor de duur van de werkzaamheden van Opdrachtnemer als zodanig zal fungeren. Contactpersonen van Cliënt beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de gewenste doelstellingen van Cliënt.

6. 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is Cliënt niet gerechtigd een mededeling aan derden te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Opdrachtnemer en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Opdrachtnemer. Cliënt is niet gerechtigd de adviezen of rapportages van Opdrachtnemer aan een derde te verstrekken of anderszins openbaar te maken.

Informatieplichten Opdrachtnemer bij online Dienstverlening

Art. 7. 7. 1. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Cliënt al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden, door middel van daartoe op de website van Opdrachtnemer, in de browser van Cliënt of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

7. 2. Onverminderd eventueel voor Opdrachtnemer bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Opdrachtnemer niet gehouden om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Cliënt toegankelijk te houden.

7. 3. Indien Opdrachtnemer een gedragscode hanteert, is dit uitdrukkelijk vermeld op de website en geeft opdrachtnemer aan op welke wijze deze via een Hyperlink of anderszins is te raadplegen. De verplichtingen van Opdrachtnemer vermeld in de gedragscode gelden niet voor zover die tot meer strekken dan het bepaalde in de Overeenkomst.

7. 4. Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 4.1 en 4.3, eerste zin, van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing.

7. 5. Opdrachtnemer stelt door middel van zijn website onder meer de volgende informatie beschikbaar:

a. naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

b. de belangrijkste kenmerken van de Dienstverlening;

c. de prijs met inbegrip van alle belastingen;

d. de wijze van aflevering en betaling;

e. de eventuele kosten van aflevering;

f. het adres waar Cliënt een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de website van Opdrachtnemer anders wordt aangegeven.

7. 6. Opdrachtnemer wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat Cliënt ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien Opdrachtnemer niet voldoet aan de in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van Cliënt op grond van schending door Opdrachtnemer van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen veertien (14) werkdagen na het totstandkomen van de Overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft.

7. 7. Indien Cliënt gebruikmaakt van een agent (computerprogramma dat zelfstandig een website bezoekt en daarvan informatie, producten of diensten betrekt), is Cliënt verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die Cliënt met behulp van e agent verricht en worden deze volledig toegerekend aan Cliënt. Indien de agent door middel van het aanklikken van een button, dan wel op andere elektronische wijze, een bestelling of opdracht plaatst of een reservering maakt, is Cliënt daaraan volledig gebonden. Als nog geen producten of diensten ter beschikking zijn gesteld, kan Cliënt de Overeenkomst ontbinden zonder schadeplichtig te zijn door binnen een dag na ontvangst van de bevestiging van de Overeenkomst door Opdrachtnemer ondubbelzinnig te kennen te geven niet gebonden te willen zijn, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten.

Gebruik elektronische communicatie

Art. 8. 8. 1. Iedere communicatie tussen Opdrachtnemer en Cliënt kan elektronisch geschieden, behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

8. 2. De door Opdrachtnemer opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Cliënt.

8. 3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen betreffende de e-mailbox van Cliënt, komt dit voor risico van Cliënt, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Levering en eigendomsvoorbehoud

Art. 9. 9. 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

9. 2. Producten worden fysiek en onder rembours verzonden tenzij uit de website van Opdrachtnemer voortvloeit dat zij op elektronische wijze worden verstrekt, in welk geval de producten worden geacht te zijn afgeleverd indien zij in de e-mailbox van Cliënt zijn aangekomen, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

9. 3. Behoudens het hierna bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden of voor zover een afzonderlijke licentieovereenkomst van toepassing is, zullen Deliverables in materiële vorm – onder opschortende voorwaarde van ontvangst van volledige betaling van haar facturen door Opdrachtnemer – eigendom worden van Cliënt en met inachtneming van de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst door Cliënt gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor de Deliverables zijn geleverd.

Intellectuele Eigendomsrechten

Art. 10. 10. 1. De Intellectuele Eigendomsrechten op alle producten, Deliverables en diensten die Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst aan Cliënt ter beschikking stelt, blijven berusten bij Opdrachtnemer of bij de derde van wie Opdrachtnemer het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze producten, Deliverables of diensten aan Cliënt ter beschikking te stellen. Met betrekking tot programmatuur en andere daarvoor in aanmerking komende producten, Deliverables en diensten verleent Opdrachtnemer hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Cliënt van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan Cliënt een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de vergoeding voor dit gebruiksrecht geacht te zijn begrepen in de vergoeding voor de Dienstverlening.

10. 2. Voor zover opdrachtnemer haar eigendom (waaronder begrepen programmatuur, apparatuur , knowhow en technologie) aanwendt in verband met de uitvoering van de Dienstverlening, blijft deze het eigendom van Opdrachtnemer en blijft Opdrachtnemer de gerechtigde met betrekking tot deze goederen. Cliënt verkrijgt hierop geen enkel recht, behoudens het uitdrukkelijk in het vorig lid verleende gebruiksrecht.

10. 3. Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer aannemelijk is dat komt vast te staan dat door Opdrachtnemer onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Opdrachtnemer gerechtigd, naar eigen keuze, (1) zorg te dragen dat Cliënt gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of (2) levering van de desbetreffende content te staken tegen terugbetaling van eventueel reeds betaalde bedragen, verminderd met het bedrag ter hoogte waarvan Opdrachtnemer kan aantonen dat Cliënt door het gebruik van de content gebaat is geweest, of (3) de levering van de desbetreffende content te staken, of (4) op zijn kosten de geleverde content door Cliënt te laten retourneren tegen terugbetaling van de ter zake door Cliënt betaalde bedragen, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor gebruik gedurende de desbetreffende periode, of (5) naar het redelijke oordeel van Opdrachtnemer gelijkwaardige content ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

10. 4. Cliënt staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

10. 5. Cliënt is niet gerechtigd aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

10. 6. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, is Cliënt niet gerechtigd ter beschikking gestelde programmatuur te verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Verder is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van programmatuur te omzeilen of te verwijderen. Cliënt is gerechtigd van ter beschikking gestelde programmatuur een back-upexemplaar te maken dat identiek is aan het origineel mits dit dezelfde aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten en mededelingen over vertrouwelijkheid bevat als het originele exemplaar.

10. 7. Opdrachtnemer vrijwaart Cliënt tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde producten, Deliverables en diensten in Nederland inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat Cliënt Opdrachtnemer onverwijld informeert over het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Cliënt Opdrachtnemer de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent Cliënt hierbij aan Opdrachtnemer een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Cliënt verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan Opdrachtnemer die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van Opdrachtnemer vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzingen in de ter beschikking gestelde producten, Deliverables of diensten die door Cliënt of namens Cliënt door een derde zijn verricht, door gebruik van de producten, Deliverables of diensten in combinatie met niet door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde producten, Deliverables of diensten of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de ter beschikking gestelde producten, Deliverables of diensten zijn ontwikkeld of zijn bestemd.

10. 8. Opdrachtnemer gaat niet akkoord met bepalingen die uitgelegd kunnen worden als een verbod op of een beperking van haar recht om (1) volledig naar eigen inzicht advies- of overige diensten van welke soort of aard dan ook te leveren aan welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook, dan wel om (2) materiaal voor zichzelf of voor derden te ontwikkelen dat concurrerend of vergelijkbaar is met producten, Deliverables of diensten ontwikkeld in verband met de Overeenkomst, ongeacht de gelijkenis daarvan met die producten, Deliverables of diensten, zulks onverminderd haar geheimhoudingsverplichtingen voortvloeiend uit artikel 11 van de Algemene Voorwaarden.

Geheimhouding

Art. 11. 11. 1. Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal de andere Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

11. 2. Wanneer een Partij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie onder zich krijgt, zal de ontvangende partij deze informatie niet zonder toestemming van de verstrekkende Partij aan derden bekendmaken met uitzondering van bekendmaking aan de eigen juridische adviseurs doch dan uitsluitend ten behoeve van het inwinnen van juridisch advies ten aanzien van de eigen rechtspositie. Het voorgaande lijdt uitzondering voor zover bekendmaking vereist is bij of krachtens de wet of op grond van civiel-, straf- of administratiefrechtelijke procedures (toezicht en onderzoek daaronder mede begrepen), alsmede voor zover die vertrouwelijke informatie:

a. reeds publiekelijk toegankelijk is (waaronder mede begrepen informatie die aan een overheidsinstantie is verstrekt en openbaar toegankelijk is) anders dan als gevolg van een schending van onderhavige geheimhoudingsplicht door de ontvangende Partij;

b. zonder verdere geheimhoudingsplicht aan de ontvangende Partij ter beschikking is gesteld door een ander dan de verstrekkende Partij, welke volgens de ontvangende Partij daarmee geen geheimhoudingsplicht heeft geschonden jegens de verstrekkende Partij;

c. zonder geheimhoudingsverplichting ter kennis is gekomen aan de ontvangende Partij vóór de bekendmaking door de verstrekkende Partij aan de ontvangende Partij, of

d. door de ontvangende Partij zelf is ontwikkeld onafhankelijk van de terbeschikkingstelling van die informatie door de verstrekkende Partij.

e. Beide Partijen verplichten zich om ten minste dezelfde mate van zorgvuldigheid in acht te nemen bij de geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere Partij als zij betrachten bij de geheimhouding van hun eigen vertrouwelijke informatie, waarbij in elk geval ten minste een redelijke mate van zorgvuldigheid wordt betracht.

11. 3. Behoudens voor zover niet anders overeengekomen gaat Cliënt ermee akkoord dat in een voorkomend geval vertrouwelijke informatie wordt verstrekt aan de accountants, fiscalisten, advocaten en verzekeraars van Opdrachtnemer in verband met (mogelijke) juridische procedures, dan wel conform de geldende beroepsregels.

11. 4. Tijdens de uitvoering van de Dienstverlening is Opdrachtnemer gerechtigd ongehinderd vertrouwelijke informatie uit te wisselen met andere adviseurs van Cliënt.

11. 5. Cliënt is zich ervan bewust dat Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Dienstverlening algemene kennis, ervaring, knowhow, vaardigheden en ideeën ontwikkelt die door de medewerkers van Opdrachtnemer worden onthouden. Ongeacht enige andersluidende bepaling in de Algemene Voorwaarden erkent Cliënt dat Opdrachtnemer van deze algemene kennis, ervaring, knowhow, vaardigheden en ideeën gebruik mag maken. Cliënt stemt ermee in dat Opdrachtnemer van of namens Cliënt ontvangen informatie, mits geanonimiseerd en niet herleidbaar tot (rechts)personen, gebruikt voor onderzoek- en adviesdoeleinden (waaronder mede begrepen benchmarking).

11. 6. Behoudens voor zover niet anders overeengekomen is Opdrachtnemer gerechtigd om aan andere opdrachtgevers dan cliënt diensten te verlenen (met inbegrip van diensten die overeenstemmen of vergelijkbaar zijn met de aan Cliënt verleende Dienstverlening), zelfs ingeval Cliënt en deze andere opdrachtgevers tegengestelde belangen hebben, zulks op voorwaarde dat Opdrachtnemer haar geheimhoudingsplicht in acht neemt, hetgeen inhoudt dat in voorkomende gevallen een passende scheiding wordt aangebracht tussen teams en dossiers. Voor zover Opdrachtnemer informatie onder zich heeft waarop een geheimhoudingsplicht rust jegens een andere opdrachtgever of jegens derden, is Opdrachtnemer niet gehouden deze informatie aan Cliënt bekend te maken of ten behoeve van Cliënt aan te wenden, ongeacht de mate van relevantie van die informatie. Wanneer een der Partijen vaststelt dat een belangenverstrengeling dreigt, dient zij de wederpartij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen en treden Partijen met elkaar in overleg om tot een redelijke oplossing te komen.

11. 7. Cliënt is gehouden de kosten te vergoeden die door Opdrachtnemer worden gemaakt ter nakoming van bij of krachtens de wet opgelegde verplichtingen tot verstrekking van informatie met betrekking tot de Dienstverlening in een procedure die materieel gezien niet tegen Opdrachtnemer is gericht, op voorwaarde dat Opdrachtnemer Cliënt hiervan met redelijke spoed op de hoogte stelt, bij voorkeur voorafgaande aan die verstrekking, voor zover die verwittiging aan Cliënt redelijkerwijze mogelijk en juridisch toelaatbaar is.

11. 8. Cliënt is niet gerechtigd om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer adviezen, memoranda en rapportages van Opdrachtnemer of andere Deliverables aan derden te openbaren, behoudens ingeval en voor zover Cliënt op grond van wet- of regelgeving, voorschriften of beroepsregels geen beperkingen op diens plicht tot bekendmaking mag toestaan.

11. 9. Cliënt zal Deliverables van Opdrachtnemer, waaronder adviezen, memoranda en rapportages uitsluitend aanwenden voor de doeleinden als vermeld in de Overeenkomst. Het is Cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming va Opdrachtnemer niet toegestaan Deliverables, waaronder adviezen, memoranda en rapportages te gebruiken dan wel daarnaar te verwijzen in verband met zakelijke beslissingen van derden of voor reclamedoeleinden.

11. 10. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is alle Dienstverlening uitsluitend bestemd ten behoeve van Cliënt. De enkele omstandigheid dat een ander dan Cliënt de beschikking krijgt over een Deliverable, waaronder mede begrepen een advies, memorandum rapportage of andere dienst, heeft niet tot gevolg dat jegens die ander een zorgplicht of professionele relatie ontstaat of dat enige (toekomstige) aansprakelijkheid jegens die ander door Opdrachtnemer wordt aanvaard. Dit betekent dat wanneer kopieën van Deliverables, waaronder adviezen, memoranda, rapportages of overige diensten ( of daarvan afgeleide informatie) onder toepasselijkheid van bovenvermelde uitsluitingen aan derden worden verstrekt, Opdrachtnemer geen enkele zorgplicht of aansprakelijkheid heeft jegens deze derden dan wel jegens opvolgende ontvangers van die kopieën.

Verspreiding van Deliverables of Communicaties aan Cliënt

Art. 12. 12. 1. Dit artikel is van toepassing op alle door Opdrachtnemer ingevolge een Overeenkomst geoffreerde en/of verrichte Dienstverlening, ingeval de Deliverable een schriftelijke of mondelinge mededeling van Opdrachtnemer betreft die bestemd is om onder derden te worden verspreid.

12. 2. De door Opdrachtnemer ingevolge de Overeenkomst vervaardigde Deliverables alsmede Communicaties aan Cliënt mogen door Cliënt niet aan derden worden verstrekt, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Toestemming van Opdrachtnemer voor het verspreiden van Deliverables of Communicaties aan Cliënt onder specifieke derden geschiedt altijd onder voorwaarde van ontvangst van een door de desbetreffende derde ondertekende brief in een voor Opdrachtnemer aanvaardbare vorm waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden de Deliverable of Communicatie aan Cliënt aan de ontvanger wordt vrijgegeven.

12. 3. Cliënt is wel gerechtigd om Deliverables of een Communicatie aan Cliënt in volle omvang aan groepsmaatschappijen of professionele adviseurs te verstrekken, mits Cliënt daarbij uitdrukkelijk vermeldt:

a. dat zij de Deliverable of de Communicatie aan Cliënt uitsluitend mogen aanwenden om Cliënt te helpen bij de beoordeling van transacties of zakelijke beslissingen waarop de Overeenkomst betrekking heeft, met dien verstande dat Cliënt gehouden is er voor te zorgen dat de Deliverables of de Communicaties aan Cliënt niet door deze groepsmaatschappijen en/of professionele adviseurs verder worden verspreid, openbaar gemaakt of geciteerd en dat zij de desbetreffende transacties of zakelijke beslissingen niet in verband brengen met Opdrachtnemer;

b. dat verdere verspreiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verboden is, behoudens voor zover zulks intern geschiedt binnen de organisatie van de groepsmaatschappij en/of de professionele adviseur;

c. dat Opdrachtnemer, voor zover dit naar Nederlands recht is toegestaan, geen zorgplicht, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de groepsmaatschappij of de professionele adviseur aanvaardt betreffende de Dienstverlening.

12. 4. Opdrachtnemer bepaalt naar eigen inzicht of Deliverables, Communicaties aan Cliënt of overige documenten geschikt zijn voor vrijgave aan Cliënt of derden. Ingeval Opdrachtnemer de mening is toegedaan dat een bepaalde Deliverable of Communicatie aan Cliënt niet voor vrijgave geschikt is, zal Opdrachtnemer – op schriftelijk verzoek van Cliënt – zo spoedig mogelijk zorgen voor een bewerkte, voor vrijgave geschikte Deliverable of Communicatie aan Cliënt.

12. 5. Cliënt is gerechtigd te verlangen dat bepaalde onderdelen van de Deliverables of van de Communicaties aan Cliënt niet worden vrijgegeven aan een partij aan wie de rapportage of de documenten ingevolge de Overeenkomst zou moeten worden vrijgegeven, mits Cliënt die partij op de hoogte stelt van het feit dat de vrijgegeven Deliverable of Communicatie aan Cliënt bewerkt of onvolledig is.

Bescherming persoonsgegevens

Art. 13. 13. 1. Partijen gaan voor het wettelijk kader omtrent de privacy uit van de toepasselijkheid op de Dienstverlening van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) en vanaf 25 mei 2018 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Partijen stellen vast dat Cliënt ‘verantwoordelijke’ is en Opdrachtnemer ‘bewerker’ is in de zin van de Wbp. Partijen gaan ervan uit dat de uitvoering van de Overeenkomst niet leidt tot de verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

13. 2. Cliënt zal Opdrachtnemer schriftelijk informeren over de wijze waarop hij uitvoering geeft aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Wbp of de AVG. voor zover van belang voor de uitvoering van de Overeenkomst. Cliënt staat ervoor in dat is voldaan aan de vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Opdrachtnemer worden ingevoerd in de programmatuur zoals dat wordt toegepast voor de Dienstverlening.

13. 3. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens zoals die in het kader van de Dienstverlening aan hem bekend worden, uitsluitend verwerken ter uitvoering van de opdracht zoals verstrekt in de Overeenkomst en geheimhouding in acht nemen.

13. 4. Opdrachtnemer zal zorgdragen voor technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te realiseren.

13. 5. Cliënt heeft op grond van de Wbp of AVG verplichtingen tegenover de betrokkenen, zoals ten aanzien van het verstrekken van informatie, alsmede het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust op Cliënt. Opdrachtnemer zal medewerking verlenen aan de door Cliënt na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking komen voor rekening van Cliënt overeenkomstig het voor deze werkzaamheden toepasselijke tarief.

13. 6. Opdrachtnemer zal er actief op toezien dat toegang tot vertrouwelijke data en/of persoonsgegevens van Cliënt alleen vanuit geautoriseerde accounts plaatsvindt. Wanneer Opdrachtnemer vermoedt dat een ongeautoriseerde entiteit toegang kan hebben verkregen tot data en/of persoonsgegevens van Cliënt, zal Opdrachtnemer gepaste maatregelen nemen deze toegang te beëindigen en Cliënt te informeren.

13. 7. Indien toekomstige wetgeving omtrent datalekken tot een andere of verdergaande plicht voor Opdrachtnemer leidt, zal deze clausule worden aangepast conform hetgeen wettelijk vereist is.

Medewerkingsverplichtingen

Art. 14. 14. 1. Cliënt is gehouden Opdrachtnemer alle door Opdrachtnemer nodig, nuttig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen te verschaffen en alle medewerking te verlenen. Indien Cliënt met betrekking tot het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Dienstverlening eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

14. 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen draagt Cliënt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, Deliverables en andere producten en materialen en van de door Opdrachtnemer te verlenen diensten. Cliënt zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, Deliverables en andere producten en materialen.

14. 3. Indien Cliënt de voor de uitvoering van de Dienstverlening door Opdrachtnemer nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer stelt of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Opdrachtnemer gerechtigd over te gaan tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en is Opdrachtnemer eveneens gerechtigd om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

14. 4. Ingeval medewerkers van Opdrachtnemer op locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, draagt Cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden , waaronder medewerkers van Opdrachtnemer, die in verband met de uitvoering van de Dienstverlening schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Opdrachtnemer ingezette medewerkers kenbaar maken.

14. 5. Indien bij de uitvoering van de Dienstverlening gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Opdrachtnemer staan. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.

Onderzoeksplicht Opdrachtnemer bij advisering

Art. 15. 15. 1. Opdrachtnemer zal zich alvorens zijn advies uit te brengen nader verdiepen in de specifieke omstandigheden en belangen van Cliënt, waaronder de doelstellingen in verband waarmee Cliënt de Overeenkomst aangaat, de organisatie van Cliënt, voor zover van belang voor de Overeenkomst, en in voorkomend geval de systemen en overige IT-producten die bij Cliënt aanwezig zijn. Cliënt is gehouden Opdrachtnemer steeds tijdig alle inlichtingen te verschaffen over diens organisatie en de doelstellingen die Cliënt verlangt en uit eigen beweging alle wijzigingen en gebeurtenissen te melden die de organisatie betreffen en mogelijk van invloed kunnen zijn op het uit te brengen advies.

15. 2. Indien Opdrachtnemer gedurende de uitvoering van de Overeenkomst tot het oordeel komt dat het aanbeveling verdient de doelstellingen van de Overeenkomst te wijzigen, zal hij dit Cliënt onverwijld schriftelijk en gemotiveerd melden. Indien Cliënt deze aanbeveling niet opvolgt, wordt dit vermoed een zwaarwegende reden te zijn in de zin van artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden.

15. 3. Tenzij anders overeengekomen zal Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst redelijke instructies van Cliënt opvolgen. Indien Opdrachtnemer van mening is dat een instructie niet redelijk is zal hij dit aan Cliënt melden en zullen Partijen hierover in overleg treden om zo tot een oplossing te komen. Indien geen oplossing wordt bereikt zal de escalatieprocedure van artikel 28van deze Algemene Voorwaarden worden gevolgd.

15. 4. Bij de uitvoering van de onderzoekplicht heeft Opdrachtnemer zich tevens een oordeel gevormd over de haalbaarheid van de doelstellingen van Cliënt binnen de door Cliënt daarvoor aangegeven kaders.

15. 5. Partijen houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en veranderingen die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Rapportage

Art. 16. 16. 1. Opdrachtnemer is verantwoording verschuldigd over de wijze van uitvoering van de overeenkomst. In dat verband zal Opdrachtnemer in een door hem op te stellen rapport:

a. aangeven welke doelstellingen, producten, Deliverables, adviezen en andere zaken Opdrachtnemer in zijn advieswerkzaamheden heeft betrokken alsmede de reden daarvan;

b. een overzicht geven van de relatieve voor- en nadelen van de doelstellingen, producten, Deliverables en andere zaken die Opdrachtnemer aan Cliënt adviseert te kiezen;

c. aangeven welke methode(n) en technieken Opdrachtnemer heeft toegepast om te komen tot de aanbeveling voor bepaalde producten, Deliverables, adviezen en andere zaken;

d. duidelijk motiveren op welke wijze de producten, Deliverables, adviezen en andere zaken die Opdrachtnemer aan Cliënt aanbeveelt te kiezen, kunnen voorzien in de doelstellingen van Cliënt en – indien dit niet of niet volledig het geval is – bij welk onderdeel van de doelstellingen van Cliënt zulks niet het geval is;

e. vermelden van welke onderneming de aanbevolen producten, Deliverables en andere zaken betrokken kunnen worden en steeds vermelden of Opdrachtnemer een rechtsverhouding heeft met die onderneming, zoals een samenwerkingsverband , distributierelatie of het houden van een deelneming, of dat Opdrachtnemer en de onderneming behoren tot dezelfde groep van ondernemingen.

Acceptatie (advies)werkzaamheden

Art. 17. 17. 1. Opdrachtnemer zal met bekwame spoed nadat hij zijn advieswerkzaamheden heeft voltooid een rapport opstellen en dat met bekwame spoed Cliënt ter acceptatie aanbieden.

17. 2. Partijen stemmen ermee in dat acceptatie uitsluitend aanvaarding inhoudt door Cliënt van de wijze waarop Opdrachtnemer in het rapport verantwoording heeft afgelegd voor de wijze van volbrenging, alsmede het feit van volbrenging zelf. Partijen stemmen er eveneens mee in dat acceptatie in het bijzonder geen erkenning inhoudt door Cliënt dat het advies juist en volledig is of dat Opdrachtnemer geen fouten gemaakt heeft.

17. 3. Indien uit het rapport blijkt dat Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen zoals opgenomen in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan, zal Cliënt acceptatie onverwijld schriftelijk bevestigen.

17. 4. Indien blijkt dat het rapport niet voldoet aan de eisen die in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden daaraan worden gesteld, zal Cliënt dit onverwijld aan Opdrachtnemer melden. In deze mededeling zal Cliënt tevens aangeven aan welke eis(en) het rapport niet voldoet onder vermelding van de relevante passages uit het rapport. Cliënt zal Opdrachtnemer een redelijke termijn geven om het rapport in overeenstemming te brengen met genoemde eisen uit artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden.

17. 5. Werkzaamheden die Opdrachtnemer verricht uit hoofde van artikel 17. 6 van deze Algemene Voorwaarden zijn voor zijn rekening.

17. 6. Indien blijkt dat het rapport na aanpassing uit hoofde van artikel 17. 4 van deze Algemene Voorwaarden wederom niet voldoet aan de gestelde vereisten is Cliënt gerechtigd Opdrachtnemer in gebreke te stellen. Onverminderd het voorgaande zal Cliënt onverwijld schriftelijk aan Opdrachtgever melden aan welke eis(en) het rapport niet voldoet onder vermelding van de relevante passages van het rapport.

Vergoeding en facturering

Art. 18. 18. 1. Cliënt is het in de Overeenkomst genoemde vaste bedrag verschuldigd voor alle prestaties en rechten die Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst gerechtigd is te ontvangen, behoudens aanvullende vergoedingen uit hoofde van dit artikel 18 uit de Algemene Voorwaarde. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is deze vergoeding niet afhankelijk van het resultaat van de Dienstverlening van Opdrachtnemer.

18. 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kunnen overheadkosten, reistijd, reis- en verblijfskosten en overige door Opdrachtnemer gemaakte kosten afzonderlijk aan Cliënt in rekening worden gebracht.

18. 3. Indien Cliënt redelijke instructies heeft gegeven die Opdrachtnemer heeft opgevolgd, of indien Cliënt de overeengekomen medewerking niet tijdig of niet volledig geeft, of na afronding van het onderzoek bedoeld in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden Cliënt wijzingen of gebeurtenissen meldt zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 laatste zin van deze Algemene Voorwaarden, waardoor Opdrachtnemer meer werkzaamheden heeft moeten verrichten, is Opdrachtnemer gerechtigd tot een aanvullende vergoeding.

18. 4. Opdrachtnemer zal de door Cliënt op basis van de Overeenkomst te betalen bedragen die uit hoofde van artikel 18. 3 van deze Algemene Voorwaarden buiten het overeengekomen vaste bedrag van vergoeding vallen, op grond van nacalculatie deugdelijk gespecificeerd aan Cliënt in rekening brengen conform zijn gebruikelijke tarieven.

18. 5. Indien lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de werkzaamheden geheel zijn afgerond, is Opdrachtnemer gerechtigd overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te passen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf mogen in voorkomende gevallen de Overeenkomst– zonder terugwerkende kracht – ontbinden.

18. 6. De facturen van Opdrachtnemer zijn na verzending aan Cliënt direct opeisbaar. Indien een factuur binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum geen betaling heeft ontvangen, is Opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Onverminderd haar overige rechten is Opdrachtnemer gerechtigd de Dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, indien Opdrachtnemer niet binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum betaling heeft ontvangen. Cliënt betaalt alle over of in verband met de facturering van de dienstverlening geheven heffingen, belastingen en andere kosten, zoals omzetbelasting.

18. 7. Iedere begroting voor Dienstverlening is gebaseerd op een inschatting van Opdrachtnemer omtrent de omvang van de te verrichten werkzaamheden, waarbij rekening wordt gehouden met de doelstellingen en uitgangspunten verwoord door Cliënt. Tenzij in de Overeenkomst anders is opgenomen, zal een begroting worden aangepast, bijvoorbeeld wanneer de Dienstverlening complexer blijkt te zijn of meer tijd te kosten dan redelijkerwijs viel te verwachten.

18. 8. Voor betaling van facturen uit hoofde van een gezamenlijk verstrekte opdracht zijn Cliënten ieder hoofdelijk aansprakelijk.

18. 9. Opdrachtnemer is gerechtigd van cliënt te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Cliënt nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Cliënt aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Duur en beeindiging Overeenkomst

Art. 19. 19. 1. De overeenkomst eindigt door volbrenging, tenzij beëindiging voordien plaatsheeft door de op grond van dit artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden daartoe gerechtigde partij.

19. 2. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, waaronder mede begrepen de uitdrukkelijke overeenstemming over een bepaalde duur of over de duur van een project, zijn beide Partijen gerechtigd de overeenkomst te allen tijde tussentijds en met onmiddellijke ingang op te zeggen, behoudens het bepaalde in artikel 21. 2 van deze Algemene Voorwaarden. De opzegging dient plaats te vinden door middel van een aangetekende brief. Indien Cliënt van dit recht gebruik maakt is Cliënt uitsluitend een vergoeding verschuldigd naar rato van volbrenging.

19. 3. Indien een partij de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of onvoldoende nakomt, kan deze partij opzegging zoals bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel voorkomen door haar verplichtingen alsnog behoorlijk na te komen binnen een redelijke termijn, indien dit redelijkerwijs van de wederpartij kan worden gevergd.

19. 4. Partijen zijn slechts gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden ingeval van een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. Onverminderd de mogelijkheid van een partij tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van de wet, is een partij in aanvulling daarop gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling buiten rechte te ontbinden indien:

a. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd;

b. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

c. de wederpartij (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;

d. de onderneming van een der partijen wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen.

Indien Opdrachtnemer de Overeenkomst ontbindt op grond van een van de omstandigheden genoemd in artikel 19. 4 eerste zin en onder a tot en met c van deze Algemene Voorwaarden, zijn de reeds verrichte prestaties geen voorwerp van ongedaanmakingsverbintenissen en zal de hoogte van de vergoeding die Cliënt verschuldigd is voor de prestaties van Opdrachtnemer naar rato van volbrenging van de Overeenkomst zijn.

19. 5. Opzegging van de Overeenkomst heeft geen terugwerkende kracht. Ingeval van opzegging van de Overeenkomst is Cliënt aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd voor de tot en met opzeggingsdatum verrichte Dienstverlening en gemaakte kosten. Dit laat onverlet het eventuele recht van Cliënt op schadevergoeding ingeval van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer. Bedragen die door Opdrachtnemer in rekening zijn gebracht in verband met reeds vóór de opzegging verrichte Dienstverlening, zijn op het moment van opzegging meteen opeisbaar.

Overmacht

Art. 20. 20. 1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: overmacht van toeleveranciers van Opdrachtnemer, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Cliënt aan Opdrachtnemer zijn voorgeschreven, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Cliënt aan Opdrachtnemer is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, terroristische aanslag, natuurramp, werkbezetting, staking, algemene vervoersproblemen, de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden of hulppersonen en elk geval van een van de wil van Partijen onafhankelijke omstandigheid die de nakoming geheel of gedeeltelijk verhinderd.

20. 2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, is elk der Partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar rato afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Meerwerk en wijziging

Art. 21. 21. 1. Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Dienstverlening vallen, worden deze werkzaamheden en/of prestaties door Cliënt vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

21. 2. Cliënt is zich ervan bewust en accepteert dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Cliënt en Opdrachtnemer kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Cliënt nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

21. 3. Voor zover voor de Dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen , informeert Opdrachtnemer Cliënt desgevraagd schriftelijk over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

21. 4. De Overeenkomst kan uitsluitend gewijzigd worden indien Partijen zulks schriftelijk overeenkomen.

21. 5. De Partij die aan de andere Partij een wijziging wenst voor te stellen van de Overeenkomst, zal een dergelijk verzoek schriftelijk en voldoende gedetailleerd voorleggen aan de andere Partij. Een verzoek tot wijziging voorgelegd door Opdrachtnemer bevat in ieder geval de informatie die zijn voorstel dient te bevatten ingevolge artikel 21. 6 van deze Algemene Voorwaarden en dient een onherroepelijk voorstel conform het gestelde in artikel 21. 7 van deze Algemene Voorwaarden.

21. 6. Indien Cliënt een voorstel tot wijziging heeft voorgelegd , legt Opdrachtnemer na ontvangst van een dergelijk verzoek binnen [ …. ] kalenderdagen aan Cliënt een schriftelijk voorstel voor met een beschrijving van eventueel meerwerk, een beschrijving van de gevolgen voor de doelstellingen van de Overeenkomst en alle financiële gevolgen. Het voorstel van Opdrachtnemer zal conform de redelijke wensen van Cliënt voldoende gedetailleerd zijn.

21. 7. Het in artikel 21. 6 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde voorstel dient Opdrachtnemer schriftelijk aan Cliënt te doen en onherroepelijk te zijn voor een periode van [ …. ] kalenderdagen.

21. 8. Een wijziging is overeengekomen en Opdrachtnemer kan beginnen met eventueel meerwerk uitsluitend indien Cliënt het schriftelijke voorstel van Opdrachtnemer door ondertekening heeft aanvaard.

Uitsluiten ontbinding

Art 22. 22.1. Partijen kunnen onderling afspreken dat ze onherroepelijk afstand doen van het recht ontbinding van deze Overeenkomst te vorderen. Het recht om een beroep op dwaling te doen blijft onverkort van kracht.

Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer

Art. 23. 23. 1. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Cliënt overeengekomen garantieverplichting, of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade, uit welken hoofde dan ook, echter meer bedragen dan 500.000 euro (vijfhonderd duizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Cliënt wordt opgezegd of ontbonden;

b. redelijke kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Opdrachtnemer op een voor hem bindende uiterste leverdata zijn prestatie niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

23. 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan 1.000.000 euro (één miljoen euro).

23. 3. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Cliënt aan Opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Cliënt aan Opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 10. 1 en 10. 2 van deze Algemene Voorwaarden, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

23. 4. De in voorgaande leden van dit artikel 10 genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of diens bedrijfsleiding.

23. 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtneer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Cliënt Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat wordt gesteld adequaat te reageren. Artikel 6:271 BW is uitgesloten.

23. 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de vordering.

23. 7. Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen of Deliverables, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen of Deliverables.

23. 8. Het bepaalde in dit artikel geldt ook voor alle (rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Risico

Art. 24. 24. 1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, Deliverables, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie et cetera) die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Cliënt op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of een hulppersoon van Cliënt zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtnemer of hulppersonen van Opdrachtnemer zijn, draagt Opdrachtnemer het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

Wervingsverbod

Art. 25. 25. 1. Partijen komen overeen dat zij medewerkers van de andere partij die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst rechtstreeks en inhoudelijk contact hebben gehad met eigen medewerkers zowel tijdens de uitvoering van de Overeenkomst als gedurende een periode van twaalf (12) maanden na beëindiging daarvan behoudens toestemming van de wederpartij niet direct of indirect zullen benaderen, voor zich zullen laten werken of in dienst zullen nemen. Ingeval van overtreding van deze bepaling verbeurt de overtredende Partij aan de benadeelde Partij een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van het basisjaarsalaris van de betreffende medewerker in zijn/haar nieuwe functie. Hoewel deze vergoeding in de plaats treedt van ieder ander recht op schadevergoeding uitgedrukt in geld, is de benadeelde partij gerechtigd een voorlopige voorziening te vragen die strekt tot beëindiging van een voortdurende of herhaalde overtreding. Deze bepaling houdt geen beperking in van het recht van Partijen om in het algemeen personeel via de media te werven.

Gebruik van namen, handelsnamen et cetera

Art. 26. 26. 1. Partijen komen overeen dat zij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander geen gebruik zullen maken van elkaars naam, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, handelsnamen en/of ‘branding’, met dien verstande dat Opdrachtnemer de naam van Cliënt en de uitvoering van de Dienstverlening wel gerechtigd is te gebruiken in marketing- en publicitair materiaal, om daarmee zijn ervaring aan te tonen, alsmede voor interne doeleinden.

Gebruik van elektronische communicatie

Art. 27. 27. 1. Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Overeenkomst betrekking hebben, over en weer wordt aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.

27. 2. Partijen zijn zich ervan bewust dat internet per definitie onveilig is en dat gegevens beschadigd kunnen raken, dat berichten niet altijd meteen of helemaal niet worden bezorgd en dat het in voorkomende gevallen wellicht beter is om andere communicatiemiddelen te gebruiken. Bij elektronische communicatie speelt bovendien het risico van besmetting met een virus. Partijen dienen ieder hun eigen systemen en belangen te beschermen en aanvaarden, voor zover wettelijk is toegestaan, jegens de ander geen enkele verantwoordelijkheid uit welken hoofde dan ook voor verlies, schade of omissie die op welke wijze ook voortvloeien uit het gebruik van internet of uit het gebruik van de netwerken, applicaties, elektronische gegevens of overige systemen van Cliënt door Opdrachtnemer.

Contactpersonen en escalatie

Art. 28. 28. 1. Partijen wijzen elk een contactpersoon aan die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar over wie zij als contactpersoon hebben aangewezen.

28. 2. Contactpersonen kunnen Partijen alleen vertegenwoordigen en binden voor zover het betreft de uitvoering van de Overeenkomst. Tot wijziging van de Overeenkomst zijn zij niet bevoegd.

28. 3. Partijen beschikken over een interne escalatieprocedure of zij dragen zorg voor het opstellen daarvan.

Dreigende vertraging

Art. 29. 29. 1. Indien de uitvoering van de Overeenkomst vertraging dreigt te ondervinden, deelt Opdrachtnemer dat onmiddellijk aan Cliënt mee onder vermelding van de oorzaak en consequenties daarvan. Tevens stelt Opdrachtnemer Cliënt daarbij maatregelen voor om (verdere) vertraging te voorkomen.

29. 2. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de in het voorgaande lid bedoelde mededeling , bericht Cliënt aan Opdrachtnemer of hij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen. Instemming betekent niet dat Cliënt de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat zijn rechten jegens Opdrachtnemer onverlet.

Overdracht van rechten en verplichtingen

Art. 30. 30.1. Voor Cliënt geldt dat de overdraagbaarheid van de vorderingen die Cliënt op Opdrachtnemer heeft en de overige bevoegdheid deze vorderingen te bezwaren en/of vervreemden- ook in goederenrechtelijke zin- uitdrukkelijk is uitgesloten.

30.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de vorderingen die Opdrachtnemer op Cliënt heeft aan derden te verkopen, verpanden of over te dragen.

Verval

Art. 31. 31. 1. Alle vorderingsrechten van Cliënt jegens Opdrachtnemer, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en Cliënt de betreffende vorderingen niet binnen die periode van één jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

Plaats en tijden werkzaamheden

Art. 32. 32. 1. De werkzaamheden worden verricht op de in de Overeenkomst bepaalde tijd en plaats. Tenzij anders overeengekomen is Cliënt is gerechtigd de plaats waar de werkzaamheden worden verricht te wijzigen, mits hij dat uiterlijk vijf (5) Werkdagen voor ingang van de wijziging aan Opdrachtnemer kenbaar maakt. Indien de wijziging aantoonbaar leidt tot hogere kosten voor Opdrachtnemer, vergoedt Cliënt die kosten.

Verzekering

Art. 33. 33. 1. Opdrachtnemer heeft zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze verzekerd en houdt zich zodanig verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

33. 2. De verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid biedt dekking voor ten minste 1.250.000 euro per aanspraak, met een minimale jaarlijkse uitkering van 200% van dit bedrag.

33. 3. Opdrachtnemer overlegt op verzoek onverwijld bewijs van premiebetaling aan Cliënt waarbij Opdrachtnemer, behoudens in het geval wettelijke verplichtingen daaraan in de weg staan, mededeling doet van eerdere claims onder dezelfde polis in het lopende verzekeringsjaar.

33. 4. Opdrachtnemer zegt een verzekering als bedoeld in artikel 33. 1 van deze Algemene Voorwaarden voor de duur van de Overeenkomst niet op zonder voorafgaande toestemming van Cliënt. Evenmin wijzigt Opdrachtnemer de voorwaarden waaronder deze verzekering werd aangegaan uit eigen beweging ten nadele van Cliënt.

33. 5. Onverkort het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel heeft Opdrachtnemer zich op een naar verkeersnormen passende en, rekening houdend met de aard en omvang van de Overeenkomst, gebruikelijke wijze verzekerd en houdt hij zich zodanig verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid

Overige bepalingen

Art. 34. 34.1. Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

34.2. Derden kunnen aan deze Overeenkomst geen rechten ontlenen.

34.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 27.2 van deze Overeenkomst gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in artikel 21.2 van deze Overeenkomst als een derdenbeding waarop deze derden zich rechtstreeks ten opzichte van Afnemer kunnen beroepen indien deze derden dit beding op enig moment hebben aanvaard.

33.4. De bepalingen in deze Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van partijen ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.

34.5. Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zijn voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, gelden de redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen als maatstaf bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen is niet toegestaan.

34.6. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen. Het schrappen van een voorgestelde wijziging of aanvulling heeft niet tot gevolg dat rechten worden prijsgegeven die met de wijziging of aanvulling werden beoogd in het leven te roepen of waarvan het ontstaan werd beoogd te voorkomen.

34.7. Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier, wezenlijke bepaling in deze Overeenkomst nietig of anderszins niet afdwingbaar zijn, dan heeft Leverancier het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te beëindigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

34.8. Kennisgevingen die partijen op grond van deze Overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats.

34. 9. Kopjes in de Overeenkomst dienen uitsluitend de leesbaarheid en daaraan komt geen zelfstandige betekenis toe.

34.10. Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.

34.11. Het door een partij niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

34.12. Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het eindigen of beëindigen van de Overeenkomst voort te duren, blijven bestaan. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval: vrijwaring voor schending intellectuele eigendomsrechten, garanties, aansprakelijkheid, geheimhouding, geschillen en toepasselijk recht.

34. 13. De term ‘schriftelijk’ in deze Overeenkomst ziet ook op het gebruik van e-mail.

34. 14. Partijen bevestigen dat de bepalingen in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, en dan met name de bepalingen over aansprakelijkheid, zijn meegewogen bij de vaststelling van de prijzen en de betalingsvoorwaarden in de Overeenkomst

Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Art. 35. 35.1. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de onderhavige Overeenkomst zal bij uitsluiting door arbitrage worden beslecht conform het arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (‘SGOA’), statutair gevestigd te Den Haag. De procedure vindt plaats in de Nederlandse taal. Er is een geschil indien een partij dit stelt.

35.2. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.