Privacyverklaring Attune 2018

Op basis van de invoering AVG heeft Attune het volgende privacyreglement opgesteld. Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Attune te Boxtel. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. Attune verzamelt persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en bezoekers van onze website.

Algemene Verordening Gegevensbescherming De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 vervangt deze regelgeving de Wet bescherming Persoonsgegevens.

AVG en bescherming van persoonsgegevens Als verwerkings-verantwoordelijke (Attune is voor vrijwel alle verwerkingen Verantwoordelijke; een aantal verwerkingen o.a. TMA integraal Talentmanagement en LearningStone worden uitgevoerd in een Verwerkersrol) beschikt Attune over een eigen gegevens-verwerkingsadministratie. Alle documenten worden met grote regelmaat geëvalueerd en waar nodig bijgewerkt. De redenen (ook genoemd grondslagen) van Attune voor het verwerken van persoonsgegevens zijn: het kunnen uitvoeren van overeenkomsten, het vragen van toestemming (opt-in) voor het versturen van informatie, een gerechtvaardigd belang alsook de uitvoering van de wettelijke plicht (bijvoorbeeld om te kunnen factureren.

De bescherming van privacy speelt van oudsher een zeer belangrijke rol in onze organisatie. Attune is een eenmanszaak en de eigenaar Sonja Vlaar is lid van LVSC en internationale beroepsverenigingen voor coaching en assessments. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. In alle verwerkingen binnen Attune gaat zij zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie. De principes als opgesteld in de AVG zijn daarbij het uitgangspunt evenals die in beroepscodes waaraan Attune zich conformeert of gehouden acht

Dit houdt o.a. in dat Attune:

 • u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op van de in de AVG genoemde grondslagen;
 • passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn.
 • u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Attune worden verwerkt.
 • niet meer of langer verwerkt dan noodzakelijk.

In de hierna volgende hoofdstukken informeren wij u meer gedetailleerd. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Attune.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Attune heeft een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt: de verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw verzoek

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens

Aanvullend verwerken wij – uitsluitend voor het afnemen van assessments – de volgende gegevens:

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze jongeren toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verwerkt worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verwerkt van een minderjarige neem dan contact met ons op via info@attune.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we persoonsgegevens nodig hebben

Attune verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende grondslagen:

 • Voor de levering van producten en/of diensten zoals met u en/of uw werkgever overeengekomen
 • Voor pre-contractuele activiteiten zoals het doen van offertes
 • Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Attune verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Om in staat te zijn de nieuwsbrief te verspreiden en de verzending te analyseren. De data die hiervoor gebruikt worden zijn verkregen met expliciete toestemming. Als u uw e-mailadres voor een ander doeleind hebt doorgegeven, zal deze nimmer voor doeleinden als de nieuwsbrief gebruikt worden.

Contactformulier, marketing en verkoopactiviteiten

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Attune informeert klanten graag over aanbiedingen, innovaties en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend heeft u altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuws, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan de pagina een afmeld-link. Je e-mailadres wordt bij inschrijving automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Hoe lang we gegevens bewaren

Attune slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

Hieronder vermelden we de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten.

 • Deelnemers-gegevens in ons administratie of marketingsysteem: 5 jaar na de laatste registratie of activiteit, zodat we u op basis van eerdere activiteiten kunnen blijven adviseren en informeren over volgende ontwikkelingsstappen. Of om bijvoorbeeld uw recht op een (bij u zoekgeraakt) deelnamecertificaat te kunnen verifiëren, kortom: services aan u te kunnen verrichten.
 • Uw assessmentdossier en testgegevens: 1 jaar. Uitsluitend met uw eigen toestemming wordt de eindrapportage met de opdrachtgever gedeeld.
  Voorafgaand heeft u hierin inzage en kunt u nadere toelichting hierop vragen.
 • Coaching gegevens: 2 jaar.
 • Nieuwsbrief: Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement voor de betreffende nieuwsbrief opzegt.

Delen met anderen

Attune kan als Verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een externe consultant, trainer of assessment-psycholoog, of om een extern(e) test(systeem) als onderdeel van het assessment, of om ict-systeem of -platform waarmee we onze diensten verrichten, bijvoorbeeld een crm-systeem of e-learning platform. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft Attune de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.

Attune verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Attune blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van je persoonsgegevens.

Om juridische redenen delen met derden. We kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen als we van mening zijn dat toegang tot en gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; (ii) om fraude, (toekomstige) beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen of op te sporen of op te lossen; en/of (iii) de belangen, eigenschappen of veiligheid van Attune, onze gebruikers of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet.

Cookies

Wij maken op onze websites en apps gebruik van cookies. U kunt cookies voor alle sites uitzetten via uw browser.

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website gebruiksvriendelijker.

Waarom gebruiken wij cookies? Attune gebruikt cookies om anoniem bij te houden hoeveel bezoekers de site krijgt, welke pagina’s bezocht worden en welke informatieaanvragen worden gedaan. De cookies die Attune gebruikt bevatten geen naam en adresgegevens; alleen gegevens betreffende uw gebruik worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en ip-adres). Deze gegevens dienen voor analyse van het gebruik en bezoek, zodat onze websites en apps geoptimaliseerd kunnen worden en u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om.

Wat gebeurt er als cookies uitgezet worden? Als u uw cookies uitzet hebben wij minder inzicht in het (website)gebruik, zodat wij deze niet kunnen optimaliseren om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

Afmelden cookies. Wilt u liever geen gebruik maken van cookies dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Om bezoekers van websites meer keuze te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, kunt u ook de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

Inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

Rectificatie van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;

Verwijderen van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te verwijderen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging uit ons systeem halen.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken.

Overdracht van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit). U kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Ook kunt u uw recht op bezwaar bij ons uiten als u het niet eens bent met onze verwerking van uw gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan naar info@attune.nl worden gestuurd.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Attune zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Attune neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via: info@attune.nl.

Klacht indienen

Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website of direct via deze contactgegevens: Attune, t.a.v. Sonja Vlaar, Rentmeester 70, 5282 GA Boxtel; sonja.vlaar@attune.nl.

Als u daarna vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.